Monday, August 12, 2013

Sample Essay: Bilang Isang Kabataan, Paano Ka Makakatulong sa Pagpapa-unlad ng Iyong Pamayanan?
Sample EssayBilang Isang Kabataan, Paano Ka Makakatulong sa Pagpapa-unlad ng Iyong Pamayanan?

Ang pamilya ang pinakamaliit na yunit sa pamayanan at ang estado ng bawat isa nito ay ang kabuuang repleksyon ng kaunlaran ng isang pamayanan. Malinaw na naihatid ng analohiyang ito na sa loob ng ating tahanan magmumula ang inaasam nating pag-unlad.

Bawat isa sa miyembro ng ating pamilya ay mayroong maiaambag upang makamit ang kaunlaran. Ako bilang isang kabataan na nasa murang isip pa lamang, ang aking mga maibabahagi ay limitado ngunit buong paniniwala kong magdudulot ng magaganda at pangmatagalang resulta sa hinaharap.

Aking uugaliin na maging masunurin at magalang na anak, mapagmahal na kapatid, at tumulong sa mga gawaing bahay. Naniniwala ako na sa ganitong kaisipan at gawain sa loob ng ating tahanan ay nagsisimulang mahubog ang mga pangunahing sangkap sa isang maunlad na pamayanan gaya ng diwa ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamalasakit sa kapwa.

Ang aking mga natutunan sa loob ng aming tahanan ay aking isasabuhay sa lahat ng pagkakataon. Ako ay susunod sa mga batas na ipinatutupad sa aming pamayanan. Ako din ay lalahok kung hindi man ay makikiisa sa mga proyekto ng aming barangay para sa lalong pang ikauunlad nito.

Tunay na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan kaya ngayon pa lamang ay sisimulan ko nang maging isang mabuting mamamayan, magagawa ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti at pag-iwas sa bisyo o sa anumang masasamang gawain.

Pipilitin kong maging isang mabuting huwaran sa mga kapwa kong kabataan. Naniniwala ako na ang simpleng paraan kong ito ay isang malaking kontribusyon sa pagpapa-unlad ng pamayanang aking kinabibilangan.


Download this essay for FREE: essay-sample-03-Bilang-Isang-Kabataan-Paano-Ka-Makakatulong-sa-Pagpapa-unlad-ng-Iyong-Pamayanan.pdf (65.41 KB)
NOTE: You will be asked to complete one (1) of our sponsor's FREE Surveys before you can download the essay. The survey is absolutely FREE. The download will start right after you completed the survey.
*Sponsors & Advertisements, and your participation keep this website running and FREE. Thank you!