Monday, June 4, 2012

English Lesson - The Past Forms of Irregular Verbs

The Simple Tenses

:: The Past Form of Irregular Verbs
Ito ay ang mga verb (action words) na nabubuong past and past participle nang hindi nilalagyan ng d, ed, o ied. Malimit ay nagbabago ng spelling ang mga verbs na ganito, sila ay tinatawag na irregular verbs.
Ang tamang pamamaraan upang matutunan ay malaman at maging pamilyar sa present, past, at past participle form ng mga ganitong uri ng verb.

Example:
Present Past Past Participle
am was been
begin began begun
blow blew blown
break broke broken
catch caught caught
choose chose chosen
do did done
draw drew drawn
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
fly flew flown
forget forgot forgotten
freeze froze frozen
go went gone
grow grew grown
hide hid hidden
know knew known
lose lost lost
ring rang rung
run ran run
see saw seen
shake shook shaken
shrink shrank shrunk
sing sang sung
sit sat sat
speak spoke spoken
steal stole stolen
take took taken
teach taught taught
throw threw thrown
wear wore worn
To see wider list of irregular verbs, visit English Lesson - Commonly Used Irregular Verbs

Tip: Ang nakakalito lamang sa lesson na ito ay ang past participle form of irregular verbs, kung ano ang kina-ibahan sa past tense at kung kailan ginagamit. Ang pinakamadaling palatandaan na kailangan gamitin ang past participle ay ang mga auxiliaries has o have(to form the present perfect tense), at had(to form past perfect tense). O kaya'y may kasamang shall o will(to form future perfect tense), at should, could, o would(to form modal verb). Kapag nakita sa pangungusap ang mga nabanggit na auxiliaries (has, have, had, shall have, will have, should have, could have, would have) past participle form of irregular ang dapat gamitin.

Notes and Example: Dahil nga ang mga verb na ito ay tinatawag na "irregular" wala silang sinusunod na pattern. Kaya pansamantala ay huwag munang pagtuunan ng pansin kung sila ba ay ginamit bilang present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, o modal verb. Ang layunin lang ng lesson na ito ay i-familiarize kayo kung paano ginamit ang irregular verbs in past participle form sa sentence.

:: have/has + past participle = present perfect tense
Rony has seen Leo in the woods.
They have taken the ALS test.

:: had + past participle = past perfect tense
Karl had sung on a TV show last week.

:: shall have/will have + past participle = future perfect tense
Thea shall have ridden the horse before the rain.
Ross will have thrown the garbage before daybreak.

:: should have/could have/would have + past participle = modal verb
She should have won in the contest last night.
They could have done the work on time.
Accident would have been avoided if extra precautions are practiced.