Sunday, June 3, 2012

English Lesson - The Past Forms of Regular Verbs

The Simple Tenses

The Past Forms of Regular Verbs
Ang mga verb (o pandiwa sa Filipino) na nabubuong past and past participle kapag nilalagyan ng d, ed, o ied ay tinatawag na regular verbs.

Example:
He played basketball last week.
She walked in the seashore yesterday.
They visited the museum a month ago.
He cried in the movie house last night.

Tip: Ang isa sa mga mahahalagang matutunan sa lesson na ito ay ang maging familiar sa mga time expressions o salitang nagsisilbing keyword (palatandaan) para malaman na ang pangungusap ay natapos/nakaraan/nangyari na, at kailangang gamitan ng past form of the verb sa pamamagitan ng pagdadagdag ng d, ed o ied.
a minute ago an hour ago a day ago
a week ago a month ago a year ago
many years ago last week last year
last month last Monday last January
in 1983 in May 1983 yesterday
last night


Idinidikit ang d sa mga verb na nagtatapos sa vowel (katinig) na e.
bake baked
care cared
dine dined

Idinidikit ang ied sa mga verb na nagtatapos sa consonant (patinig) na y. Pinapalitan ang y ng i at dinidikitan ng ed.
fry fried
marry married
query queried

Idinidikit ang ed sa mga verb na nagtatapos sa mga letters bukod sa e at y (a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z).
echo echoed
walk walked
ship shipped

Test your skills: Sample Test - The Past Forms of Regular Verbs